Sluu017ebene stranice streljau010dkog saveza istarske u017eupanije

Ciljevi Saveza su unapreu0111ivanje, razvoj i u0161irenje streljau010dkog sporta meu0111u grau0111anima, osobito mladeu017ei, te razvitak odgojnih, moralnih i etiu010dkih vrijednosti.

VIJESTI SA NATJECANJA

O SAVEZU

Streljau010dki savez Istarske u017eupanije osnovan je 1998. godine na inicijativu sportskih streljau010dkih klubova koji djeluju na podruu010dju Istarske u017dupanije.
Ciljevi saveza jesu:
Koordinacija i usklau0111ivanje streljau010dkih i drugih programskih u0161portskih aktivnosti u010dlanica Saveza;
Sudjelovanje u unapreu0111ivanju struu010dnog rada, u0161kolovanja i usavru0161avanja streljau010dkih sudaca, instruktora i trenera;
Utvru0111ivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljau010dkih natjecanja i sustava natjecanja na podruu010dju na kojem djeluje;
Provou0111enje svih streljau010dkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljau010dkog saveza povjerene Savezu;
Skrb o izgradnji, odru017eavanju, upravljanju i koriu0161tenju streljau010dkh objekata i opreme;
Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljau010dkom u0161portu te ostale djelatnosti utvru0111ene u010dlankom 12. Statuta.

Zatvori izbornik